Loading...
آدرما لوسیون صورت و بدن اگزومگا (200 میل)

آدرما لوسیون صورت و بدن اگزومگا (200 میل)

مرطوب کننده، تغذیه کننده با ساختار غیر چرب، مکمل در درمان درماتیت آتوپیک به عنوان مراقبت نگه دارنده درمان، طولانی کردن بیماری و حفظ نتایج درمان در Flare-up مناسب برای پوست خشک صورت و بدن نوزادان، کودکان و بزرگسالان اثر ضدالتهاب، ضد خارش و رفع خشکی

از 1 رای
تماس بگیرید
کد محصول : 360220

لوسیون صورت و بدن اگزومگا آ درما

A DERMA EXOMEGA face and body lotion

 

مرطــوب کننــده، تغذیــه کننــده بــا ســاختار غیــر چــرب، مکمــل در درمــان درماتیــت آتوپیــک.

بــه عنــوان مراقبــت نگــه دارنــده درمــان، طولانــی کــردن ) بیمــاری و حفــظ نتایــج درمــان در Flare-upفواصــل اشــتعال درماتیــت آتوپیــکremissionدوره هــای خاموشــی .

مناســب بــرای پوســت خشــک صــورت و بــدن نــوزادان، کــودکان و بزرگســالان .

اثــر ضدالتهــاب، ضــد خــارش و رفــع خشــکی بــا داشــتن Filaxerin®جوانــه جودوســر و  .ســاختار ســبک و غیــر چــرب، ایــده آل بــه عنــوان مرطــوب کننــده پوســت خشــک و خیلــی خشــک در فصــل تابســتان .

ســاختار غیــر چســبناک بــا فرمولاســیون هایپوآلــرژن، فاقــد لانولیــن، پارابــن و بــدون رایحــه ،Filaxerin®

اگــزومــگــا

محصولات تخصصی پوست خیلی خشک و آتوپی بر پایه جوانه جودوسر ایــن محصــولات بــرای پوســت هــای خیلــی خشــک، آتوپــی و خــارش دار طراحــی شــده اســت و  عامــل مهــم در درماتیــت آتوپیــک یعنــی خــارش، خشــکی و التهــاب اثــر کــرده و ریســک 3بــر ابتــلا بــه عفونــت هــای باکتریایــی ثانویــه را کاهــش مــی دهــد. ترکیبات مهم خانواده اگزومگا: )Rhealba® oat plantletعصاره جوانه جودوسر( ایــن عصــاره کــه در مــاه ســوم زندگــی گیــاه از جوانــه آن گرفتــه مــی شــود، بــا داشــتن ترکیبــات ) دارای اثــر ضدالتهــاب قــوی و بــه واســطه iso-orientin arabinosyl & isovitexinفلاونوئیــد ( ) دارای اثــر تنظیــم کننــده سیســتم دفاعــی avenacosides A & Bداشــتن ســاپونین ( مــی باشــد، عصــاره جوانــه هــم چنیــن ریســک عفونــت هــای باکتریایــی ثانویــه را از طریــق مهــار اتصــالات باکتــری اســتافیلوکوک طلایــی بــه ســلول هــای کراتینوســیت کاهــش مــی دهــد. )Filaxerin®(فیلاکسرین ترکیــب انحصــاری لابراتوارهــای آدرمــا کــه ســاختاری شــبیه بــه فیلاگریــن هــای طبیعــی پوســت  (برگرفتــه از روغــن گل مغربــی) 6 و امــگا 10-HDAداشــته و داخــل پوســت بــه دو ترکیــب  کــه از دســته اســیدهای چــرب ضــروری پوســت مــی باشــد ســبب 6تبدیــل مــی شــود. امــگا تقویــت چربــی هــای ســیمان بیــن ســلولی شــده، تمایــز ســلول هــای لایــه شاخی(کورنئوســیت) را بــه حالــت طبیعــی برمــی گردانــد و بــه ایــن ترتیــب از خشــکی مفــرط و حساســیت پوســت (هیدروکســی دکانوئیــک اســید) کــه ســبب تقلیــد عملکــرد رشــته هــای 10-HDAمــی کاهــد. فیلاگریــن در پوســت شــده و بــه ایــن ترتیــب باعــث انســجام و قرارگیــری منظــم ســلول هــا کنــار هــم مــی شــود.

 A-DERMA protocol for very dry atopic skin: Hygiene: EXOMEGA cleansing oil, EXOMEGA foaming gel Treatment in flare-up (severe dryness): EXOMEGA balm, EXOMEGA cream, EXOMEGA DEFI cream Maintenance in remission (mild dryness): EXOMEGA lotion

ترکیبــات موثــر لوسیون صورت و بدن اگزومگا آ درما :

عصــاره جوانــه جودوســر،  و گلیســرینE، ویتامیــن PPویتامیــن

روش مصــرف لوسیون صورت و بدن اگزومگا آ درما :

روزی دو بــار روی پوســت تمیــز صــورت و بــدن بــا حداقــل ماســاژ اســتفاده شــود.

نظرات
    ارسال نظر
    برگشت به بالا