Loading...
آدرما روغن پاک کننده اگزومگا (200 میل)

آدرما روغن پاک کننده اگزومگا (200 میل)

شوینده روزانه با ساختار روغنی مناسب پوست خیلی خشک و آتوپی مکمل بهداشتی در فاز اشتعال درماتیت آتوپیک اثر التیام بخش، رطوبت رسان، نرم کننده و محافظ لایه هیدرولیپیدی پوست قابل استفاده برای پوست های خارش دار و ملتهب قدرت پاک کنندگی ایده آل

از 1 رای
تماس بگیرید
کد محصول : 360217

روغن پاک کننده اگزومگا آ درما

A DERMA EXOMEGA cleansing oil

 شــوینده روزانــه بــا ســاختار روغنــی مناســب پوســت خیلــی خشــک و آتوپــی .

 مکمــل بهداشــتی در فــاز اشــتعال درماتیــت آتوپیــک، بــا اثــر التیــام بخــش، رطوبــت رســان، نــرم کننــده و محافــظ لایــه هیدرولیپیــدی پوســت .

قابــل اســتفاده بــرای پوســت هــای خــارش دار و ملتهــب، مناســب پوســت صــورت و بــدن نــوزادان، کــودکان و بزرگســالان . پــاک کننــده بــا کــف ملایــم، فاقــد صابــون و پارابــن، بــدون ایجــاد تحریــک و خشــکی در پوســت .

قــدرت پــاک کنندگــی ایــده آل و جلوگیــری از رســوب امــلاح EDTAآب شــهری روی پوســت بــا داشــتن )، بــا رایحــه ملایــم pH5.7 .

فرمولاســیون ســازگار بــا پوســت ( و دلنشین ،Filaxerin®

اگــزومــگــا

محصولات تخصصی پوست خیلی خشک و آتوپی بر پایه جوانه جودوسر ایــن محصــولات بــرای پوســت هــای خیلــی خشــک، آتوپــی و خــارش دار طراحــی شــده اســت و  عامــل مهــم در درماتیــت آتوپیــک یعنــی خــارش، خشــکی و التهــاب اثــر کــرده و ریســک 3بــر ابتــلا بــه عفونــت هــای باکتریایــی ثانویــه را کاهــش مــی دهــد. ترکیبات مهم خانواده اگزومگا: )Rhealba® oat plantletعصاره جوانه جودوسر( ایــن عصــاره کــه در مــاه ســوم زندگــی گیــاه از جوانــه آن گرفتــه مــی شــود، بــا داشــتن ترکیبــات ) دارای اثــر ضدالتهــاب قــوی و بــه واســطه iso-orientin arabinosyl & isovitexinفلاونوئیــد ( ) دارای اثــر تنظیــم کننــده سیســتم دفاعــی avenacosides A & Bداشــتن ســاپونین ( مــی باشــد، عصــاره جوانــه هــم چنیــن ریســک عفونــت هــای باکتریایــی ثانویــه را از طریــق مهــار اتصــالات باکتــری اســتافیلوکوک طلایــی بــه ســلول هــای کراتینوســیت کاهــش مــی دهــد. )Filaxerin®(فیلاکسرین ترکیــب انحصــاری لابراتوارهــای آدرمــا کــه ســاختاری شــبیه بــه فیلاگریــن هــای طبیعــی پوســت  (برگرفتــه از روغــن گل مغربــی) 6 و امــگا 10-HDAداشــته و داخــل پوســت بــه دو ترکیــب  کــه از دســته اســیدهای چــرب ضــروری پوســت مــی باشــد ســبب 6تبدیــل مــی شــود. امــگا تقویــت چربــی هــای ســیمان بیــن ســلولی شــده، تمایــز ســلول هــای لایــه شاخی(کورنئوســیت) را بــه حالــت طبیعــی برمــی گردانــد و بــه ایــن ترتیــب از خشــکی مفــرط و حساســیت پوســت (هیدروکســی دکانوئیــک اســید) کــه ســبب تقلیــد عملکــرد رشــته هــای 10-HDAمــی کاهــد. فیلاگریــن در پوســت شــده و بــه ایــن ترتیــب باعــث انســجام و قرارگیــری منظــم ســلول هــا کنــار هــم مــی شــود.

 A-DERMA protocol for very dry atopic skin: Hygiene: EXOMEGA cleansing oil, EXOMEGA foaming gel Treatment in flare-up (severe dryness): EXOMEGA balm, EXOMEGA cream, EXOMEGA DEFI cream Maintenance in remission (mild dryness): EXOMEGA lotion

ترکیبــات موثــر روغن پاک کننده اگزومگا آ درما :

عصــاره جوانــه جودوســر، ، گلیســرین و شــوینده هــای ملایــمEDTA ،Eویتامیـــن

روش مصــرف روغن پاک کننده اگزومگا آ درما:

روزی یــک تــا دو بــار جهــت شســت و شــوی پوســت صــورت و بــدن اســتفاده شــود (بــا آبکشــی).

(توصیــه برنــد آدرمــا در خصــوص نــوزادان: مقــدار ی از روغــن پــاک کننــده را داخــل وان حمــام ریختــه تــا کــف کنــد و پوســت کــودک را بــه آرامــی در آن شســت وشــو دهیــد)

نظرات
    ارسال نظر
    برگشت به بالا